Новини

09 Лютий 13:54
РЕКОМЕНДАЦІЯ Ради з питань державного нагляду (контролю) від 02.02.2018 органам державного нагляду (контролю) щодо змісту та способу направлення до Державної регуляторної служби України листів з обґрунтуванням необхідності проведення позапланового захо
РЕКОМЕНДАЦІЯ  Ради з питань державного нагляду (контролю) від 02.02.2018  органам державного нагляду (контролю) щодо змісту та способу направлення до Державної регуляторної служби України  листів з обґрунтуванням необхідності проведення позапланового захо

1. Статтею 3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» встановлено, що позаплановий захід державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав проводиться органом державного нагляду (контролю) за погодженням Державної регуляторної служби.

Для погодження орган державного нагляду (контролю) подає Державній регуляторній службі копію відповідного звернення фізичної особи та обґрунтування необхідності проведення перевірки. Державна регуляторна служба розглядає подані документи та надає погодження або вмотивовану відмову у наданні погодження протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідних документів.

Звернення органу державного нагляду (контролю) повинно доводити доцільність проведення цим органом позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав.

У Порядку надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав, затвердженому спільним наказом Мінекономрозвитку та ДРС 21.01.2017 №56/5 зазначено, що для отримання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав орган державного нагляду (контролю) протягом п’яти робочих днів з дня надходження такого звернення подає ДРС копію відповідного звернення та лист з обґрунтуванням необхідності проведення такого заходу.

Звертаємо увагу, що направлення до ДРС копій інших документів (внутрішнього листування органу державного нагляду контролю, листів народних депутатів, депутатів органів місцевого самоврядування, листів органів державної влади, правоохоронних органів, проектів погоджень ДРС  тощо) Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та Порядком надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав не передбачено.

Разом з тим, якщо звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав містить додатки, такі додатки мають розцінюватись як невід’ємна частина звернення фізичної особи та їх копії маю надаватись до ДРС разом і копією звернення.

Також звертаємо увагу, що листи органів державного нагляду (контролю)  з обґрунтуванням необхідності проведення позапланового  заходу державного нагляду (контролю) мають містити відомості згідно з Рекомендацією Ради з питань державного нагляду (контролю) від 03.03.2017.

 

2. Згідно з пунктом 148 Типової інструкції з діловодства  у  центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади.

 Доставка документів до установи здійснюється, як правило, з використанням засобів поштового зв'язку і електрозв'язку, а також кур'єрською та фельд'єгерською службою.

Поштою та через кур'єрську службу доставляється письмова кореспонденція, поштові картки, бандеролі, дрібні пакети, а також періодичні друковані видання.

Фельд'єгерською службою доставляється спеціальна кореспонденція. 

Каналами електрозв'язку доставляються: телеграми (телетайпограми), факсограми, телефонограми, електронні документи із застосуванням електронного цифрового підпису та документи в електронній формі без електронного цифрового підпису (у сканованій формі).

У подальшому отримані органом документи незалежно від способу їх доставки підлягають реєстрації.

Звертаємо увагу, що зазначеною вище Типовою інструкцією не передбачено можливості доставки одного й того ж документа з одночасним використанням двох або більше способів доставки.

На жаль, значна кількість органів державного нагляду (контролю) та їх територіальних органів надсилають звернення про погодження проведення заходів державного нагляду (контролю) одночасно засобами як поштового зв’язку, так і засобами електрозв’язку (електронною поштою загального користування).

Зазначені дії органів державного нагляду (контролю) суперечать Типовій інструкції, створюють значне невиправдане додаткове навантаження на службу діловодства ДРС та сприяють плутанині при розгляді звернень про погодження проведення заходів державного нагляду (контролю) через численні випадки їх дублювання.

 

У зв’язку з викладеним Рада з питань державного нагляду (контролю) рекомендує органам державного нагляду (контролю):

1. Забезпечити

- обов’язкову наявність у зверненнях про погодження проведення заходів державного нагляду (контролю) обґрунтування необхідності проведення перевірки;

- направлення до ДРС копій звернень фізичних осіб про порушення суб’єктом господарювання її законних прав разом із додатками (за їх наявності);

- направлення до ДРС разом зі зверненням про погодження проведення заходів державного нагляду (контролю) виключно копій документів, передбачених Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та Порядком надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав;

- наявність у листах органів державного нагляду (контролю)  з обґрунтуванням необхідності проведення позапланового  заходу державного нагляду (контролю) відомостей згідно з Рекомендацією Ради з питань державного нагляду (контролю) від 03.03.2017 у табличній формі.

2. Направляти звернення про погодження проведення заходів державного нагляду (контролю) з використанням засобів або поштового зв'язку або електрозв'язку, а не обома засобами одночасно.

3. При направленні звернень про погодження проведення заходів державного нагляду (контролю) засобами електрозв’язку використовувати виключно Систему електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ), а не звичайну електронну пошту.

 

Рекомендацією Ради з питань державного нагляду (контролю) від 03.03.2017 у табличній формі.

http://www.drs.gov.ua/state_supervision/rekomendatsiya-rady-z-pytan-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-organam-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-shhodo-zmistu-yih-lystiv-z-obgruntuvannyam-neobhidnosti-provedennya-pozaplanovogo-zahodu-vid-03-03-201/

 

З урахуванням вимог Закону України „Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” та Порядку надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав, затвердженого спільним наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від 20.01.2017 №56/5 для забезпечення прискорення повного та об’єктивного розгляду питань погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав Рада з питань державного нагляду (контролю)  рекомендує органам державного нагляду (контролю) у листах з обґрунтуванням необхідності проведення позапланового заходу наряду з текстовою інформацією надавати також інформацію за такою формою:

1.

Код ЄДРПОУ суб’єкта господарювання, у відношенні якого пропонується проведення заходу державного нагляду (контролю)

 

2.

Найменування суб’єкта господарювання – юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, у відношенні якого пропонується проведення заходу державного нагляду (контролю)

 

3.

Місце провадження господарської діяльності суб’єктом господарювання у відношенні якого пропонується проведення заходу державного нагляду (контролю)

 

4.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання – юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу, місце проживання фізичної особи – підприємця, у відношенні якого пропонується проведення заходу державного нагляду (контролю)

 

5.

Питання, необхідність перевірки яких стали підставою для проведення заходу державного нагляду (контролю)

 

6.

Посилання на нормативно-правові акти, норми яких порушено

 

Поділитися:
Записатись на прийом
Повідомлення про порушення

Памятка громадянина

Відповідно до ст.5 Закону України "Про звернення громадян", письмове звернення надсилається поштою, передається громадянином особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками), із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну, поштову адреси, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

У роз’ясненні Верховної Ради України, зазначено, що електронне звернення є різновидом письмового звернення https://itd.rada.gov.ua/services/appeal-of-citizens, тому електронне звернення може бути виготовлено за допомогою оргтехніки у вигляді сканованої копії чи фотокопії.

Згідно з вимогами ст. 8 вищезазначеного Закону, письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Звернення можна надіслати на ел.адресу: post@dpss-sumy.gov.ua, поштою: м. Суми, вул.. Гамалія, буд. 25 або надати особисто.

Завантажте зразок ЗВЕРНЕННЯ за цим посиланням.